Przejdź do treści

PROBENS to organizacja, która oferuje pomocną dłoń i zapewnia niezbędne narzędzia w celu znalezienia praca lub/i szkolenia.
PROBENS działa na rzecz integracji osób z trudnościami społecznymi, w oparciu o programy i usługi interwencyjne w zakresie szkolenia, edukacji, zatrudnienia, zakwaterowania, doradztwa prawnego, przyjmowania i wsparcia technicznego dla innych organizacji.
Pomiędzy Balearami a Barceloną, PROBENS oferuje szeroki wachlarz projektów. Z pomocą tej organizacji, ludzie mogą przygotować się do znalezienia pracy, w swojej ofercie, PROBENS posiada: szkolenia, edukację, wyjazdy zagraniczne na staże zawodowe, razem tworzymy spersonalizowane ścieżki kariery.
PROBENS jest również częścią ważnych sieci w Katalonii, Hiszpanii i Europie. Organizacja ta poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby stworzyć nowe metodologie, a co najważniejsze: Człowiek zawsze jest w centrum zainteresowania tej organizacji.

Poprzez swoją pracę w projekcie BlueGeneration, Sea Teach rozwinęło sieć kontaktów z urzędami pracy i organizacjami pozarządowymi, pracującymi z młodymi i często nieuprzywilejowanymi grupami. W ten sposób doświadczyła z pierwszej ręki trudności związanych z zatrudnieniem i opracowała pomysł tego projektu wraz z koordynatorem Probens.
W ramach projektu VALITS firma Sea Teach opracowała również unikalne narzędzie oceny, które spotkało się z szerokim poparciem ze strony agencji zatrudnienia i działów kadr. Narzędzie to jest obecnie dalej udoskonalane poprzez dodanie do procesu oceny elementów gier. Dzięki temu doświadczeniu organizacja może aktywnie wspierać projekt w rozwoju aplikacji i niezbędnych procesach testowania.
Sea Teach od ponad 10 lat wykorzystuje sektor morski i turystyczny do opracowywania i oferowania kursów i szkoleń dla młodzieży z wielu różnych krajów UE, w tym często bezrobotnej młodzieży pochodzącej ze środowisk defaworyzowanych.
Kursy obejmują,
– ocenę przekrojowych umiejętności nieformalnych,
– szkolenia z umiejętności miękkich w zakresie podstawowych umiejętności i kompetencji,
– przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
– programy mentoringu,
– motywację i poradnictwo w zakresie ścieżek kariery do zatrudnienia oraz
– szkolenia związane z żeglarstwem i turystyką.
Sea Teach ściśle współpracuje z władzami lokalnymi, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi, aby połączyć osoby poszukujące pracy z rynkiem pracy poprzez prowadzenie szeregu kursów dla tych młodych ludzi.
Szeroka sieć stworzona przez Sea Teach i jej głębokie doświadczenie projektowe będą dalej wspierać działania projektowe i pomogą grupom docelowym młodych osób poszukujących pracy i ich trenerom odnieść większy sukces we wprowadzaniu młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji na rynek pracy.

Odwiedź ich stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji! sea-teach.com

Danmar Computers LLC jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informacyjnych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Danmar posiada bogate doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane do celów edukacyjnych. Danmar posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których pracownicy działu R&D firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych odbiorców. W ciągu 15 lat Danmar z powodzeniem zrealizował ponad 50 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, a ostatnio Erasmus+.
W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii upowszechniania. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject, systemu on-line do zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy oparte są na szerokiej i dobrze rozwiniętej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Do sieci krajowych należą instytucje szkoleniowe i doradcze, uniwersytety, szkoły, organizacje pozarządowe oraz firmy z sektora prywatnego. Sieć międzynarodowa obejmuje partnerów o różnym profilu, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computer jest promocja edukacji przez całe życie oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl

knowl to Spółdzielnia Socjalna, wielokrotnie nagradzana marka Trust Education, która projektuje i wdraża programy edukacyjne, szkoleniowe, mentorskie i doradcze, które inspirują, rozwijają, ewoluują i „zmieniają życie” zaangażowanych w nie osób. Pracujemy z bezrobotnymi, NEETs, młodzieżą, uchodźcami, 45+, kobietami i innymi grupami ryzyka o obniżonej zdolności ekonomicznej, wykluczonymi z procesów uczenia się i/lub z ograniczonymi umiejętnościami. Od 2012 roku (od momentu założenia) S.E. knowl zaoferowało ponad 22 000 godzin edukacji, szkoleń i mentoringu/coachingu dla ponad 5 500 osób i zorganizowało (współ)interaktywne szkolenia i seminaria umiejętności dla ponad 7 000 uczestników (80% z nich to osoby z grup wrażliwych), a głównym narzędziem jest Akcelerator Umiejętności Zatrudnienia (Mellon). Nasz zespół wyróżnia się mnogością wiedzy, doświadczeń, umiejętności i zdolności, a także wspólną wolą, zaangażowaniem, autonomią, wiarygodnością i przede wszystkim etosem. Knowl podejmuje się badań i realizacji projektów europejskich, dokumentów strategicznych, studiów i do tej pory uczestniczył jako partner w 15 projektach UE, koncentrując się na ocenie i rozwoju umiejętności, przyczyniając się do rozwoju szkoleń i jest współorganizatorem krajowej kampanii Skills-2-Go w zakresie promocji umiejętności miękkich na poziomie krajowym. Knowl zdobył znaczące doświadczenie w tworzeniu treści edukacyjnych, dostarczaniu szkoleń i realizacji projektów poprzez wdrażanie projektów UE; niektóre projekty europejskie zostały już uznane za Najlepsze Praktyki.

Strona internetowa: www.knowl.gr

Multitude i Gävle AB jest szwedzką firmą konsultingową koncentrującą się na strategicznym zapewnianiu kompetencji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W 2004 roku firma Multitude i Gävle AB wprowadziła innowacyjny pomysł przekształcenia systemu ERP do produkcji w sektorze inżynierii mechanicznej w narzędzie do walidacji zawodowej dla umiejętności twardych i miękkich, które ma być wykorzystywane w sektorze edukacji. Narzędzie to jest dziś standardem w Szwecji i jest wykorzystywane przez wiele narzędzi walidacji sektorowej. Narzędzia walidacji sektorowej opierają się na definicjach umiejętności sektorowych zawartych w Szwedzkich Ramach Kwalifikacji – SeQF, które są przejrzyste z Europejskimi Ramami Kwalifikacji – EQF.
Jako firma konsultingowa Multitude i Gävle AB edukuje sektory, firmy, gminy i publiczne służby zatrudnienia w Szwecji, aby uświadomić, jak skuteczna może być walidacja sektorowa i edukacja uzupełniająca. Walidacja sektorowa jest wykorzystywana do podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników, bezrobotnych i migrantów w celu dopasowania ich indywidualnych umiejętności do potrzeb rynku pracy zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.
Multitude i Gävle AB jest również współzałożycielem szwedzkiej firmy Head on Nails AB, której celem jest integracja produktów miękkich w ekosystemie dla sektora edukacji.

Contact Multitude I Gävle AB

Anders Krantz

Norra Centralgatan 11 B

803 11 Gävle

Sweden

Mobile: +46(0)743 221100

Email: anders@multitude.se

Web: www.multitude.se

Kolegium Werkstatt-Berufskolleg służy i kształci osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Tutaj wszyscy ludzie są mile widziani: Młodzi ludzie z niezwykłymi życiorysami, z kwalifikacjami i bez kwalifikacji, starsi, którzy chcą nauczyć się nowego zawodu w drugiej fazie życia, osoby z niepełnosprawnościami, ze szkół specjalnych oraz w celu reorientacji osób z trudnościami w nauce. Od 6 lat kształcimy również młodych uchodźców w zakresie języka niemieckiego oraz kompetencji kulturowych, aby przygotować ich do pracy i życia w społeczeństwie niemieckim i europejskim. Jako szkoła integracyjna uczymy się razem i dzielimy się. Wszyscy nauczyciele posiadają oprócz wykształcenia pedagogicznego dodatkowe wykształcenie zawodowe i pochodzą z sektora prywatnego. Dlatego nauka „z ręką i głową” jest naszym mottem i programem.
Szkoła zawodowa opiera swoje nauczanie na realiach swoich uczniów. Nowe media, edukacja cyfrowa, edukacja nieformalna, zróżnicowanie podczas lekcji i bieżące projekty, wszystko to będzie rozwijane wspólnie z uczniami. Dla rzemiosła prowadzimy profesjonalnie wyposażone warsztaty. Sale lekcyjne są duże i wyposażone we wszystkie niezbędne media.
Wszyscy uczniowie mają prawo do intensywnej opieki rewalidacyjnej indywidualnej lub w małych grupach. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w komisjach szkolnych i mają wpływ na rozwój szkoły i nowe pomysły. Dajemy ludziom, którzy mieli pecha i / lub decydują się spróbować ponownie, start w edukacji szkolnej do życia zawodowego, drugą i trzecią szansę.
Szkoła otrzymuje etykietę „Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą” i FairTrade-School.55 nauczycieli szkoli i towarzyszy 700 uczniom w wieku od 16 do 45 lat: 160 uchodźców, 120 innych młodych ludzi z przeszłością migracyjną, 65 uczniów ze szkół specjalnych, uczniów z autyzmem, ponad 250 uczniów bez żadnych badań, bez wykształcenia, itp.
Kadra nauczycielska ma duże doświadczenie w opracowywaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów nauczania dla młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. Europejskie programy nauczania zostaną również włączone do programów szkolnych, a udane modele zostały już wdrożone. WBK ma duże doświadczenie w umieszczaniu uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na stażach i w przedsiębiorstwach, a także w aktywizowaniu osób, które długotrwale opuszczają szkołę.