Przejdź do treści

ABle4Work

Numer projektu: 2020-1-ES01-KA226-VET096058
Czas trwania projektu: 01.03.2021 – 31.08.2022

O projekcie

Głównym celem projektu jest poprawa realizacji programów integracyjnych, w
których uczestniczą młodzi ludzie, często należący do grup demograficznych
znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, takich jak młodzież ze środowisk
defaworyzowanych, nowo przybyli imigranci mający trudności z adaptacją kulturową i
językową, mniejszości etniczne, młodzież mająca trudności ekonomiczne i inne
problemy, które mogą prowadzić do wykluczenia społecznego.

Cel ogólny:

W odpowiedzi na niedociągnięcia obecnych programów młodzieżowych, nieuchronny wzrost bezrobocia wśród młodzieży i związane z tym wykluczenie społeczne młodzieży oraz potrzebę bardziej innowacyjnych praktyk cyfrowych w usługach dla młodzieży, partnerzy projektu opracują cyfrową aplikację Able4work, która ułatwi mentoring, doradztwo i kontakt pomiędzy osobami pracującymi z młodzieżą a NEETs. Narzędzie to będzie również wsparciem, które pozwoli na skuteczniejsze dostosowanie się do grup docelowych. Kryzys związany z pandemią COVID-19 sprawia, że narzędzie to jest jeszcze bardziej potrzebne, ponieważ obecna sytuacja ograniczyła kontakty osobiste i wsparcie twarzą w twarz, pozostawiając najbardziej wrażliwą młodzież samą sobie w niezwykle trudnej sytuacji.

Grupy docelowe:

Grupa docelowa A:

osoby, które pracują jako mentorzy/trenerzy z młodzieżą znajdującą się w niekorzystnej sytuacji oraz NEET, realizujące programy integracji społeczno-zawodowej, takie jak Program Gwarancji dla Młodzieży lub Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, które oferują wsparcie, porady, wskazówki i szkolenia dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji.

Grupa docelowa B:

młodzież w wieku 18-35 lat, która jest bezrobotna lub NEET i znajduje się w trudnej sytuacji społecznej, np. młodzież z trudnych środowisk społecznych, młode kobiety i matki, nowo przybyli imigranci o niskim poziomie adaptacji kulturowej i językowej, mniejszości etniczne itp.

Ponadnarodowość:

Programy wsparcia młodzieży są wdrażane w całej UE, a zestaw narzędzi Able4Work będzie wspierać osoby pracujące z młodzieżą we wszystkich krajach partnerskich i państwach członkowskich UE w ich ważnej pracy i pomagać najbardziej narażonej młodzieży w znalezieniu pracy lub szkolenia. Kryzys COVID19 sprawia, że jeszcze pilniejszym zadaniem we wszystkich państwach członkowskich staje się włączenie narzędzi cyfrowych do wsparcia młodzieży, a tym samym zwiększenie wpływu i skuteczności systemów gwarancji dla młodzieży we wszystkich sytuacjach.

Cele szczegółowe:

Zestaw narzędzi Able4work będzie:

  • łączyć pośrednictwo i doradztwo zawodowe z aspektami gier cyfrowych
  • wspierać proces poszukiwania pracy, który młodzi ludzie realizują wraz z mentorami w ich indywidualnym procesie poradnictwa zawodowego
  • podkreślać, że każdy jest odpowiedzialny za własny proces poszukiwania pracy, promując w ten sposób wartość odpowiedzialności
  • promować aktywne poszukiwanie pracy oraz internalizację wiedzy zdobytej podczas sesji indywidualnych
  • umożliwiać osobom pracującym z młodzieżą poprawę kontaktów oraz kontrolę nad działaniami młodzieży, które mają na celu znalezienie zatrudnienia lub szkolenia
  • zmniejszać odsetek młodzieży, którzy porzucają proces poszukiwania pracy.

Partnerzy