Przejdź do treści

ABle4Work

Numer projektu: 2020-1-ES01-KA226-VET096058
Czas trwania projektu: 01.03.2021 – 31.08.2022

O projekcie

Głównym celem projektu było poprawienie realizacji programów integracyjnych, w których uczestniczą młodzi ludzie, którzy często pochodzą z grup demograficznych znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, takich jak młodzież ze środowisk defaworyzowanych, nowo przybyli imigranci z trudnościami w adaptacji kulturowej i językowej, mniejszości etniczne, młodzież z trudnościami ekonomicznymi i innymi problemami, które mogą prowadzić do wykluczenia społecznego.

Cel ogólny:

W odpowiedzi na niedociągnięcia obecnych programów młodzieżowych, zbliżający się wzrost bezrobocia wśród młodzieży, związane z tym wykluczenie społeczne najbardziej zagrożonej młodzieży oraz potrzebę bardziej innowacyjnych praktyk cyfrowych w usługach młodzieżowych, zaproponowano partnerstwu opracowanie cyfrowej aplikacji Able4work App, która ułatwia mentoring, poradnictwo i kontakt między osobami pracującymi z młodzieżą a NEETs i jest narzędziem wsparcia, które pozwala skuteczniej dostosować się do potrzeb grup docelowych. Kryzys COVID19 sprawia, że narzędzie to jest jeszcze bardziej potrzebne, ponieważ obecna sytuacja często ogranicza kontakty osobiste i wsparcie twarzą w twarz, pozostawiając najbardziej narażoną młodzież samą sobie w niezwykle trudnej sytuacji.

Grupy docelowe:

Grupa docelowa A:

osoby, które pracują jako mentorzy/trenerzy z młodzieżą znajdującą się w niekorzystnej sytuacji oraz NEET, realizujące programy integracji społeczno-zawodowej, takie jak Program Gwarancji dla Młodzieży lub Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, które oferują wsparcie, porady, wskazówki i szkolenia dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji.

Grupa docelowa B:

młodzież w wieku 18-35 lat, która jest bezrobotna lub NEET i znajduje się w trudnej sytuacji społecznej, np. młodzież z trudnych środowisk społecznych, młode kobiety i matki, nowo przybyli imigranci o niskim poziomie adaptacji kulturowej i językowej, mniejszości etniczne itp.

Ponadnarodowość:

Programy wsparcia młodzieży są realizowane w całej UE, a zestaw narzędzi Able4Work wspiera obecnie osoby pracujące z młodzieżą we wszystkich krajach partnerskich i wszystkich państwach członkowskich UE w ich ważnej pracy i pomaga najbardziej zagrożonej młodzieży znaleźć drogę powrotną do pracy lub szkolenia. Kryzys COVID19 sprawia, że jeszcze pilniejszym zadaniem we wszystkich państwach członkowskich jest włączenie narzędzi cyfrowych do wsparcia młodzieży, a tym samym poprawa wpływu i skuteczności we wszystkich sytuacjach systemów gwarancji dla młodzieży.

Cele szczegółowe:

Zestaw narzędzi Able4work:

– łączy pośrednictwo i doradztwo zawodowe z aspektami gier cyfrowych
– wspiera proces poszukiwania pracy, który młodzi ludzie realizują wraz z mentorami w ich indywidualnym procesie poradnictwa zawodowego
– podkreśla, że każdy jest odpowiedzialny za własny proces poszukiwania pracy, promując w ten sposób wartość odpowiedzialności
– promuje aktywne poszukiwanie pracy oraz internalizację wiedzy zdobytej podczas sesji indywidualnych
– umożliwia osobom pracującym z młodzieżą poprawę kontaktów oraz kontrolę nad działaniami młodzieży, które mają na celu znalezienie zatrudnienia lub szkolenia
– zmniejsza odsetek młodzieży, którzy porzucają proces poszukiwania pracy.

Partnerzy