Hoppa till innehåll

ABle4Work

Projektnummer: 2020-1-ES01-KA226-VET096058
Projektets längd: 01.03.2021 – 31.08.2022

Om projektet

Huvudsyftet med projektet är att förbättra genomförandet av de arbetsmarknadsprogram där ungdomar deltar och som ofta kommer från demografiska grupper med en viss social utsatthet som ex ungdomar från missgynnade bakgrunder, nyanlända invandrare med svårigheter för kulturell och språklig anpassning, etniska minoriteter samt ungdomar med ekonomiska svårigheter och andra problem som kan leda till socialt utanföörskap..

Övergripande mål:

Som ett svar på bristerna i de nuvarande ungdomsprogrammen, den hotande ökningen av ungdomsarbetslösheten, det sammankopplade sociala utanförskapet av de mest utsatta ungdomarna och behovet av mer innovativa digitala metoder inom ungdomstjänster, föreslår partnerskapet den digitala Able4work-appen som underlättar mentorskap, vägledning och kontakt mellan yrkesvägledare och unga och är ett stödverktyg för att bättre anpassa sig till målgruppens behov. Covid19-krisen gör detta verktyg ännu mer nödvändigt eftersom den nuvarande situationen ofta begränsar personliga kontakter och fysiska möten, vilket gör att de mest utsatta ungdomarnahamnar i en mycket svår situation.

Målgrupper:

Målgrupp A:

Mentorer/utbildare som arbetar med utsatta ungdomar och som utför program för integrering av socioarbete, t.ex. The Youth Employment Initiatives och som erbjuder stöd, rådgivning, vägledning och utbildning av ungdomar som är utsatta.

Målgrupp B:

Ungdomar mellan 18-35 år som är arbetslösa och som befinner sig i en situation med social utsatthet, som ungdomar med svår social bakgrund, unga kvinnor och mödrar, nyanlända invandrare med låg kulturell och språklig anpassning, etniska minoriteter osv.

Trans nationalitet:

Program för stöd till ungdomar genomförs i hela EU och appen Able4Work:s verktygslåda kommer att stödja mentorer/utbildare i alla partnerländer och alla EU:s medlemsstater i deras viktiga arbete och hjälpa de mest utsatta ungdomarna att hitta tillbaka till arbete eller utbildning. Covid19-krisen gör det till en ännu mer brådskande uppgift i alla medlemsstater att inkludera digitala verktyg i ungdomsstödet och därigenom förbättra effekterna och effektiviteten i alla situationer med ungdomsgarantisystem.

Särskilda mål:

Able4work toolkit App kommer att:
– kombinera karriärvägledning och rådgivning med digitala spelaspekter
– stödja den jobbsökningsprocess som ungdomar utför med mentorerna i sin individuella process för yrkesvägledning
– se till att ungdomarna själva är huvudpersonerna i sin egen jobbsökningsprocess och på så sätt främja värdet av ansvar
– främja rutinen för aktivt arbetssökande och ta till vara på kunskap som arbetas fram under enskilda möten.
– möjliggöra digital interaktion mellan ungdomar och mentorer samt stödja schemaläggning och hantering av uppgifter
– göra det möjligt för mentorer att genom ett digitalt verktyg effektivisera kontakten och kontrollen över ungdomarnas verksamhet att hitta arbete eller utbildning
– minska andelen unga deltagare i sökinsatserna.

Partnerskap