Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ABle4Work

Αριθμός έργου: 2020-1-ES01-KA226-VET096058
Διάρκεια έργου: 01.03.2021 – 31.08.2022

Σχετικά με το έργο

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να βελτιώσει τη διαδικασία ένταξης νέων, οι οποίοι ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, νέων με χαμηλό υπόβαθρο, νεοεισερχόμενων προσφύγων με δυσκολίες (πολιτιστικές και γλωσσικές) στην προσαρμογή, μειονοτήτων, νέων με οικονομικές δυσκολίες και άλλα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος του έργου
Ως απάντηση στα μειονεκτήματα των προγραμμάτων για νέους, στην αύξηση της ανεργίας, στον κοινωνικό αποκλεισμό των κοινωνικά ευάλωτων νέων και στην ανάγκη για πρωτοποριακές ψηφιακές πρακτικές στις υπηρεσίες που αφορούν νέους, η κοινοπραξία πρότεινε την ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής Able4work, η οποία διευκολύνει την καθοδήγηση και επικοινωνία μεταξύ των συμβούλων/ εκπαιδευτών και των νέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΝΕΕΤ’s) και θα αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ομάδων στόχων.
Η κρίση COVID -19 έκανε αυτό το εργαλείο ακόμα πιο απαραίτητο καθώς η παρούσα κατάσταση αποτρέπει την άμεση προσωπική επαφή και τη δια ζώσης υποστήριξη, αφήνοντας τις ευάλωτες ομάδες χωρίς βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Στόχος του έργου

Σαν απάντηση στα μειονεκτήματα των προγραμμάτων για νέους, στην αύξηση της ανεργίας, στον κοινωνικό αποκλεισμό των κοινωνικά ευάλωτων νέων και στην ανάγκη για πρωτοποριακές ψηφιακές πρακτικές στις υπηρεσίες που αφορούν νέους, η κοινοπραξία προτείνει την ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής Able4work, η οποία θα διευκολύνει την καθοδήγηση και επικοινωνία μεταξύ των συμβούλων/ εκπαιδευτών και των νέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΝΕΕΤ’s) και θα αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο για να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ομάδων στόχων.
Η κρίση COVID -19 κάνει αυτό το εργαλείο ακόμα πιο απαραίτητο καθώς η παρόυσα κατάσταση αποτρέπει την άμεση προσωπική επαφή και τη δια ζώσης υποστήριξη, αφήνοντας τις ευάλωτες ομάδες χωρίς βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ομάδες Στόχοι:

Ομάδα Στόχος A:

Ομάδα Στόχος A: νέοι που εργάζονται ως μέντορες ή εκπαιδευτές με ευάλωτες ομάδες, NEET's, εστιάζοντας σε προγράμματα για κοινωνική και εργασιακή ένταξη, όπως το Youth Guarantee και γενικότερα σε πρωτοβουλίες που αφορούν νέους και τους προσφέρουν υποστήριξη, συμβουλευτική, καθοδήγηση και εκπαίδευση

Ομάδα Στόχος B:

Ομάδα Στόχος Β: νέοι ηλικίας 18-35 ετών, άνεργοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως άτομα με μειωμένη οικονομική δυνατότητα που αποκλείονται από τις μαθησιακές διαδικασίες, νέες γυναίκες και μητέρες, μειονότητες και πρόσφυγες με δυσκολίες στην προσαρμογή.

Διακρατική

Τα προγράμματα υποστήριξης νέων που υλοποιούνται στην Ευρωπαϊκη Ένωση και η εργαλειοθήκη της εφαρμογής του ABle4Work, θα υποστηρίξουν τους νέους κοινωνικούς λειτουργούς τόσο στις χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία αλλά και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπαθεία τους να βοηθήσουν τους νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να ξαναβρούν το δρόμο τους στην εργασία και την εκπαίδευση.

Ειδικοί στόχοι:

Η εργαλειοθήκη της εφαρμογής Able4work αναπτύχθηκε για να:

– συνδυάσει την επαγγελματική καθοδήγηση και τις συμβουλές με πτυχές ψηφιακού παιχνιδιού
– υποστηρίξει την όλη διαδικασία αναζήτησης εργασίας των νέων με τη βοήθεια των μεντόρων τους, στην ατομική τους διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού
– τονίσει ότι οι ίδιοι οι νέοι είναι οι πρωταγωνιστές κατά την αναζήτηση εργασίας προωθώντας έτσι την αξία της ευθύνης
– προωθήσει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και να βοηθήσει στην αφομοίωση της γνώσης που αποκτά κανείς κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεδριών
– επιτρέψει την ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ νέων και όσων εργάζονται με νέους και να τους βοηθήσει στον προγραμματισμό και τη σωστή διαχείριση των εργασιών τους
– να υποστηρίξει όσους εργάζονται με νέους, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία μαζί τους αλλά και στην επίβλεψη των δραστηριοτήτων τους
– μειώσει το ποσοστό εγκατάλειψης της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας

Εταίροι