Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ABle4Work

Αριθμός έργου: 2020-1-ES01-KA226-VET096058
Διάρκεια έργου: 01.03.2021 – 31.08.2022

Σχετικά με το έργο

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τη διαδικασία ένταξης νέων, οι οποίοι ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, νέων με χαμηλό υπόβαθρο, νεοεισερχόμενων προσφύγων με δυσκολίες (πολιτιστικές και γλωσσικές) στην προσαρμογή, μειονοτήτων, νέων με οικονομικές δυσκολίες και άλλα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος του έργου

Σαν απάντηση στα μειονεκτήματα των προγραμμάτων για νέους, στην αύξηση της ανεργίας, στον κοινωνικό αποκλεισμό των κοινωνικά ευάλωτων νέων και στην ανάγκη για πρωτοποριακές ψηφιακές πρακτικές στις υπηρεσίες που αφορούν νέους, η κοινοπραξία προτείνει την ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής Able4work, η οποία θα διευκολύνει την καθοδήγηση και επικοινωνία μεταξύ των συμβούλων/ εκπαιδευτών και των νέων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (ΝΕΕΤ’s) και θα αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο για να προσαρμοστούν στις ανάγκες των ομάδων στόχων.
Η κρίση COVID -19 κάνει αυτό το εργαλείο ακόμα πιο απαραίτητο καθώς η παρόυσα κατάσταση αποτρέπει την άμεση προσωπική επαφή και τη δια ζώσης υποστήριξη, αφήνοντας τις ευάλωτες ομάδες χωρίς βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ομάδες Στόχοι:

Ομάδα Στόχος A:

νέοι που εργάζονται ως μέντορες ή εκπαιδευτές με ευάλωτες ομάδες, NEET's, εστιάζοντας σε προγράμματα για κοινωνική και εργασιακή ένταξη, όπως το Youth Guarantee και γενικότερα σε πρωτοβουλίες που αφορούν νέους και τους προσφέρουν υποστήριξη, συμβουλευτική, καθοδήγηση και εκπαίδευση

Ομάδα Στόχος B:

Ομάδα Στόχος B: νέοι ηλικίας 18-35 ετών, άνεργοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως: και γενικότερα άτομα με μειωμένη οικονομική δυνατότητα που αποκλείονται από τις μαθησιακές διαδικασίες, νέες γυναίκες και μητέρες, εθνικές μειονότητες και πρόσφυγες με χαμηλή πολιτιστική και γλωσσική προσαρμοστικότητα.

Διακρατική

Τα προγράμματα υποστήριξης νέων που υλοποιούνται στην Ευρωπαϊκη Ένωση και η εργαλειοθήκη της εφαρμογής του ABle4Work, θα υποστηρίξουν τους νέους κοινωνικούς λειτουργούς τόσο στις χώρες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία αλλά και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπαθεία τους να βοηθήσουν τους νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να ξαναβρούν το δρόμο τους στην εργασία και την εκπαίδευση.

Ειδικοί στόχοι:

Η εργαλειοθήκη της εφαρμογής Able4work θα:

  • συνδυάζει την επαγγελματική καθοδήγηση και τις συμβουλές με πτυχές ψηφιακού παιχνιδιού
  • υποστηρίζει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας που εκτελούν οι νέοι με τους μέντορες στην ατομική τους διαδικασία καθοδήγησης εργασίας
  • τονίζει ότι οι ίδιοι οι νέοι είναι οι πρωταγωνιστές της δικής τους διαδικασίας αναζήτησης εργασίας προωθώντας έτσι την αξία της ευθύνης
  • προωθεί την αναζήτηση εργασίας και την αφομοίωση της γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεδριών
  • επιτρέψει την ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων και των νέων εργαζομένων καθώς και τον προγραμματισμό και διαχείριση των εργασιών τους
  • ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των νέων εργαζόμενων κατά τη διαδικασια εύρεσης εργασίας και εκπαίδευσης
  • μειώσει το ποσοστό εγκατάλειψης της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας

Εταίροι